About Us Our Services Financial Arrangements Preparing for Your Visit Notice of Privacy Practices Press

Nondiscrimination Notice

Modesto Radiology Imaging, Inc. Nondiscrimination Notice

Modesto Radiology Imaging, Inc. complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of age, race, ethnicity, religion, culture, language, physical or mental disability, socioeconomic status, sex, sexual orientation, and gender identity or expression. 

Modesto Radiology Imaging, Inc. does not exclude people or treat them differently because of age, race, ethnicity, religion, culture, language, physical or mental disability, socioeconomic status, sex, sexual orientation, and gender identity or expression.

Modesto Radiology Imaging, Inc.:

Provides free auxiliary aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:

Qualified sign language interpreters, video remote interpreting, or other aids for hearing-impaired individuals

Written information in multiple formats, including large print, audio, accessible electronic formats, or other formats for visually-impaired individuals

Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:

Qualified interpreters or a language line

Information written in other languages

If you need these services, contact Tom Organ, Modesto Radiology Imaging, Inc.’s ADA Coordinator, at (209) 577-4444.

If you believe that Modesto Radiology Imaging, Inc. has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with:

Tom Organ, ADA Coordinator
Modesto Radiology Imaging
1524 McHenry Avenue, Suite 100
Modesto, CA  95350
Telephone:  (209) 577-4444
Fax:  (209) 522-2877
Email:  tom.organ@tenethealth.com
 
You can file a grievance in person or by mail, fax, or email.  If you need help filing a grievance, Tom Organ, Modesto Radiology Imaging, Inc.’s ADA Coordinator, is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C.  20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html

Modesto Radiology Imaging Inc. complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability or sex.

ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you here.

Modesto Radiology Imaging Inc. cumple con las leyes federales aplicables de derechos civiles y no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, discapacidad o sexo.

ATENCIÓN: Si usted habla español, servicios de asistencia lingüística, de forma gratuita, están disponibles para usted. llame 800-362-3241

莫德斯托放射影像有限公司符合适用的联邦民权法和种族,肤色,国籍,残疾或性别的基础上不歧视。

注意:如果你说中国话,语言协助服务,免费的,都可以给你。拨打800-362-3241

Modesto Radiology Imaging Inc. tuân thủ luật về quyền dân sự liên bang áp dụng và không phân biệt đối xử trên cơ sở chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, khuyết tật hoặc tình dục.

Chú ý: Nếu bạn nói tiếng Việt, các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ, miễn phí, có sẵn cho bạn. gọi 800-362-3241

Մոդեստո Ռադիոլոգիա Imaging Inc. համապատասխանում կիրառելի դաշնային քաղաքացիական իրավունքների օրենքների եւ չի խտրականություն հիման վրա ռասայի, մաշկի գույնի, ազգային ծագման, հաշմանդամության կամ սեռից:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ: Եթե դուք խոսում հայերեն, լեզվի ուղեկցությունների ծառայություններ, անվճար, հասանելի են ձեզ. Call 800-362-3241

모데 스토 방사선 영상 Inc.는 해당 연방 민권법을 준수하며 인종, 피부색, 출신 국가, 장애 또는 성별에 근거하여 차별하지 않습니다.

주의 : 당신이 한국어, 무료 언어 지원 서비스를 말하는 경우 사용할 수 있습니다. 800-362-3241 전화

مودستو رادیولوژی تصویربرداری شرکت مطابق با قوانین فدرال حقوق مدنی قابل اجرا می کند و بر اساس نژاد، رنگ پوست، ملیت، ناتوانی و یا رابطه جنسی قائل نمی شود.

توجه: اگر شما فارسی، خدمات کمک زبان، رایگان صحبت می کنند، در دسترس شما هستند. پاسخ 800-362-3241

 Модесто радиологии Imaging Inc. соответствует действующим федеральным законам о гражданских правах и не допускать дискриминации по признаку расы, цвета кожи, национального происхождения, инвалидности или пола.

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите России, переводческие услуги, бесплатно, доступны для вас. Звоните 800-362-3241

 モデスト放射線イメージング株式会社は、適用される連邦公民権法を遵守し、人種、肌の色、出身国、身体障害や性別による差別はありません。

注意:あなたが日本語を話す場合は、無償で言語支援サービスは、あなたにご利用いただけます。800-362-3241を呼び出します

 موديستو الأشعة التصوير وشركة يتوافق مع القوانين الاتحادية السارية الحقوق المدنية ولا تميز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإعاقة أو الجنس.

تنبيه: إذا كنت تتكلم العربية، وخدمات المساعدة اللغوية، مجانا، تتوفر لك. دعوة 800-362-3241

 ਮੋਡੇਸਟੋ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਇੰਕ ਲਾਗੂ ਫੈਡਰਲ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ, ਅਯੋਗਤਾ ਜ ਸੈਕਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਧਿਆਨ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਗੱਲ ਕਰ, ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ. ਕਾਲ ਕਰੋ 800-362-3241

Modesto Radiology Duab Inc. raws li siv Federal civil rights cai thiab tsis ciav-cais leejtwg vim nws hom neeg, nqaij tawv, lub tebchaws twg tuaj, kev tsis taus los yog nrog txiv neej pw.

XIM: Yog hais tias koj hais lus Hmoob, lus pab cov kev pab cuam, pub dawb, yog muaj rau koj. hu rau 800-362-3241

Modesto रेडियोलॉजी इमेजिंग इंक लागू संघीय नागरिक अधिकारों के कानून के अनुरूप है और जाति, रंग, राष्ट्रीय मूल, विकलांगता या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता।

ध्यान दें: आप हिंदी, भाषा सहायता सेवाओं, नि: शुल्क बोलते हैं, तो आप के लिए उपलब्ध हैं। कॉल 800-362-3241

โมเดสโตรังสีวิทยา Imaging อิงค์สอดคล้องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ใช้บังคับและไม่เลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของเชื้อชาติสีผิวชาติกำเนิดพิการหรือมีเพศสัมพันธ์

ความสนใจ: ถ้าคุณพูดภาษาไทย, บริการให้ความช่วยเหลือภาษาฟรีมีให้คุณ โทร 800-362-3241

  nang walang bayad. Tumawag sa PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika  800-362-3241

  ្របយ័ត��៖ េបើសិន��អ��កនិ��យ ����ែខ��រ, េស��ជំនួយែផ��ក���� េ��យមិនគិតឈ����ល គឺ��ច��នសំ��ប់បំេរ��អ��ក។ ចូរ ទូរស័ព   800-362-3241